یادداشت

نوار زندگی رو بزن روی دور کند و
دوباره بهش نگاه کن ...